ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ENECON Ο.Ε., αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία της ποιότητας στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δεσμεύεται στα εξής:

 

  • Να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες να συμμορφώνονται πλήρως με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο της σειράς

ISO 9001:2015 και την εφαρμοζόμενη νομοθεσία και κανονισμούς

 

  • Να αναλύει και κατανοεί πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της και να σχεδιάζει τις υπηρεσίες που παρέχει με σκοπό την

πλήρη ικανοποίηση αυτών

 

  • Να παρέχει υπηρεσίες εξασφαλίζοντας τις απαιτήσεις ποιότητας, ταχύτητας και αξιοπιστίας που απαιτούνται τόσο

από τους πελάτες της όσο και από την ίδια την επιχείρηση

 

  • Να ανταποκρίνεται και να εξυπηρετεί τις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών της

 

  • Να επιλέγει τους κατάλληλους για την κάθε περίπτωση προμηθευτές

 

  • Να επιτυγχάνει υψηλό βαθμό ικανοποίησης των πελατών της

 

  • Να εφαρμόζει αποτελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας