Ηλεκτρικά Ισχυρά

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
  • Εγκαταστάσεις Επαγγελματικών Χώρων
  • Εγκαταστάσεις Οικιών
  • Εγκαταστάσεις Γειώσεων
  • Έκδοση Πιστοποιητικών ΥΔΕ
Βιομηχανικά Έργα
  • Εγκατάσταση υποσταθμών μέσης τάσης
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Η/Ζ και αδιάλειπτων παροχών
  • Αυτοματισμοί αντλιοστασίων και βιομηχανικών χώρων